محصولات پرشبل یا فاسد شدنی به دسته محصولاتی گفته میشود که در اثر عوامل فاسد کننده مثل نور، دما، باکتری ها و…. از تازگی و سلامت محصول کاسته میشود.

این دسته از محصولات نیاز به بسته بندی اصولی و نگه داری استاندارد دارند.

تمامی محصولات دسته میوه جات و صیفیجات در دسته محصولات پرشبل یا فاسد شدنی قرار دارند.

شما میتوانید بسته بندی و نگه داری محصولات پرشبل خود را به تاسکو کارگو بسپارید.